Päivitetty Koirarekisteriohje 2014

Kennelliiton hallitus on hyväksynyt Koirarekisteriohjeeseen vuoden 2014 alusta tulevat päivitykset. Muutokset koskevat 1.1.2014 alkaen astutettavien pentueiden rekisteröintiä. Valtaosa päivityksistä on pelkästään selventäviä ja lisätietoa antavia täydennyksiä, mutta muutamassa kohdin ehtoihin tulee muutoksia.

Pentue rekisteröitävä neljän kuukauden kuluessa sen syntymästä

Tärkeä muutos on, että pentueilmoitus kaikkine liitteineen tulee jatkossa toimittaa Kennelliittoon neljän kuukauden kuluessa pentueen syntymästä. Mikäli kasvattaja ei saa kaikkia pentueen rekisteröintiin liittyviä dokumentteja toimitettua tuohon määräaikaan mennessä, tulee hänen ennen määräajan umpeutumista ottaa yhteyttä Kennelliiton rekisteröintiin ja anoa lisäaikaa rekisteröinnille. Lisäaikaa voidaan myöntää perustellusta syystä.  Mikäli neljän kuukauden määräaika ehtii umpeutua eikä kasvattajalle ole myönnetty lisäaikaa rekisteröintiin, tai myönnetty lisäaika umpeutuu ja pentueen rekisteröinnissä on edelleen puutteita, korottuu pentueen rekisteröintimaksu kaksinkertaiseksi. Kasvattaja voi siis anoa lupaa pentueen rekisteröimiseksi myös pentueen jo täytettyä neljä kuukautta, mutta tällöin rekisteröintimaksu on automaattisesti kaksinkertainen.

Pakastesperman osalta huomioidaan joko keräyshetken tai siemennyshetken indeksi

Pakastespermalla siemennettyjen pentueiden kohdalla on nyt huomioitu rodun PEVISA-ehdoissa mahdollisesti oleva BLUP-indeksi. Indekseissä tapahtuu muutoksia laskentakerrasta toiseen ja rodun terveystilanteen mahdollisesti muuttuessa.  Kennelliitto ei säilytä vuosikausia yksityiskohtaista listausta kunkin laskentakerran indekseistä.

Yleisesti pakastesperman osalta urosta koskevat ne koirarekisteriohjeen ehdot ja rotukohtaiset erityisehdot, jotka olivat voimassa sperman pakastushetkellä ja uroksen pitää sperman pakastushetkellä täyttää nuo ehdot. BLUP-indeksiin liittyvien ehtojen kohdalla kuitenkin huomioidaan joko se BLUP-indeksi, joka uroksella on ollut sperman keräyshetkellä tai uroksen BLUP-indeksi siemennyshetkellä. Sperman keräyshetkellä voimassa ollut indeksi voidaan kuitenkin huomioida vain, mikäli se on koiran tiedoissa tai asiasta toimitetaan pentueen rekisteröinnin yhteydessä riittävä dokumentti (esim. printti keräyshetkellä tulostetuista tiedoista). Spermaa saatetaan säilyttää pakastettuna pitkiäkin aikoja ja jos sen omistaja haluaa olla varma siitä, että vuosienkin kuluttua siemennetty pentue rekisteröidään, tulee hänen huolehtia riittävien dokumenttien säilyttämisestä.

Pennun nimet latinalaisin aakkosin

Määräykset siitä mitä merkkejä pentujen nimissä saa käyttää, ovat muuttuneet.  Nimissä hyväksytään jatkossa kaikki latinalaiset aakkoset kirjainlisukkeineen (diakriittiset merkit), heittomerkki (’) ja väliviiva (-). Merkkimäärä pysyy edelleen 20 merkissä, johon sisältyy myös välit.

Ulkomaiset jalostustarkastuslausunnot ja kivestodistukset

Ulkomaisen jalostusuroksen kivestodistukseksi voidaan nyt hyväksyä virallinen jalostustarkastuslausunto, jossa todetaan kivesten olevan normaalit. Joillakin roduilla on esim. alkuperämaassaan tällaisia jalostustarkastuksia, joissa ulkomuototuomari tarkastaa kivekset ja allekirjoittaa niitä koskevan lausunnon. Rotujärjestön tulee ottaa yhteyttä Kennelliiton toimistoon, mikäli perustellusta syystä toivoo tällaisen jalostustarkastuslausunnon huomioimista kivestodistuksena. Ilman rotujärjestön toimittamaa ja Kennelliiton hyväksymää jalostustarkastuslausuntomallia ei ulkomaista jalostustarkastusdokumenttia hyväksytä.

Koiran vanhempi ei saa astutushetkellä olla EJ-rekisterissä tai muutoin suljettu jalostuksesta

Muutamassa ilmenneessä tapauksessa on käytetty jalostukseen EJ-rekisteriin (ei jalostukseen) merkittyä koiraa siinä toivossa, että EJ-koira myöhemmin saataisiin siirrettyä normaalirekisteriin ja pentue rekisteröityä. Tällainen ei ole hyväksyttävää ja Koirarekisteriohjeessa määritellään nyt yksiselitteisesti, että pentuetta ei rekisteröidä jos toinen tai molemmat vanhemmat ovat astutushetkellä EJ-rekisterissä tai vastaavassa ulkomaisessa rekisterissä suljettuna pois jalostuksesta. Ehto koskee myös tuontikoiria, sillä jalostuksesta suljettuja koiria saatetaan viedä maihin, jotka eivät huomioi jalostuskäyttöä koskevaa rajoitusta.

Koirarekisteriohjeen kohta 7.5 on jo vuoden 2013 alusta määritellyt, että jos kasvattaja on toiminut Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastaisesti parittamalla keskenään isän/emän ja jälkeläisen tai täyssisarukset, jolloin yhdistelmän sukusiitosprosentti on aina vähintään 25, tai käyttämällä jalostukseen koiraa, jolla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pentue rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lonkkaniveldysplasiaa, kyynärniveldysplasiaa, polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia tutkimuksia.

Koirarekisteriohje määrittelee nyt, että vastaava ehto koskee myös tuontikoiria. Jos tuontikoira on syntynyt edellä kuvatun kaltaisesta Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastaisesta yhdistelmästä, voidaan se merkitä vain EJ-rekisteriin. Myös vanhempien ulkomaiset viralliset tutkimustulokset huomioidaan, mikäli ne ovat Kennelliiton tiedossa.

Vuoden 2014 Koirarekisteriohjeen voit lukea täällä.