Kennelliitto luonnoksesta metsästysasetuksen muuttamiseksi: Metsäkanalintujen metsästysaikojen pidentämiselle on hyvät perustelut

 |  Metsästys

Suomen Kennelliitto antoi 6. huhtikuuta maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutettaisiin eräiden riistaeläinten rauhoitusaikoja. Kennelliitto pitää esitystä pääsääntöisesti erittäin hyvänä. Huomiota kiinnitetään muutamaan kohtaan metsäkanalintujen ja hirven rauhoitusaikoja koskevissa pykäläehdotuksissa.

Metsäkanalintujen rauhoitusaikojen muutoksella pyritään lisäämään metsästysmahdollisuuksia hyvinä lintuvuosina. Kennelliiton mielestä tämä on hyvin perusteltua. Tänä päivänä sekä Metsähallituksen että metsästysseurojen hallussa olevilla mailla metsästystä säädetään kiintiöillä. Asetusluonnoksessa esitetään, että samalla kun metsästysaikoja pidennetään, tehostetaan myös saalismäärien seurantaa. – Jos ja kun saalismäärät eivät nouse oleellisesti, ovat pidennetyt metsästysajat kestävällä pohjalla, toteaa Kennelliitto lausunnossaan.

Kennelliiton näkemyksen mukaan Luonnonvarakeskuksen riistakolmioihin perustuva metsäkanalintujen kannan arviointi on korkeatasoinen. Sitä pystytään jatkossa tukemaan ainakin jokaisessa yksittäisen linnunhaukkukoe-erän aikana tehtävän metsäkanalintulaskennan avulla. Suomen Pystykorvajärjestö ja Luonnonvarakeskus valmistelevat parhaillaan näiden tietojen siirtämistä sähköisesti Luonnonvarakeskuksen käyttöön, jotta lintukannoista saataisiin jatkossa vieläkin kattavampaa tietoa.

Metson rauhoitusaika on nykyisin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella lyhyempi kuin muualla maassa. Kennelliitto esittää, että metson rauhoitusaika olisi koko maassa sama, eli joulukuun 11. päivästä syyskuun 9. päivään. Perusteena tälle on se, että metsokanta on vahvistunut tietyillä alueilla. Asetuksella tästä voitaisiin kuitenkin poiketa.

Alueellinen riistakeskus olisi paras asiantuntija päättämään
hirven rauhoitusajasta

Hirven rauhoitusaikaan tehtävillä muutoksilla tehostettaisiin myönnettyjen pyyntilupien käyttöä. Kennelliitto esittää, että hirven rauhoitusaika tulisi antaa alueellisten riistakeskusten päätettäväksi siten, että yleinen rauhoitusaika on tammikuun 1. päivästä elokuun 31. päivään. Tämä pidentäisi hirvenmetsästyskautta.

- Hirvenmetsästyksen tehokkuuden takaamiseksi hirven metsästysajan tulisi olla tarpeeksi pitkä, kuitenkin siten, etteivät eläinsuojelulliset näkökohdat vaarannu, todetaan lausunnossa. Myös valikoivan metsästyksen mahdollisuudet ovat sitä paremmat, mitä pidempi metsästysaika on.

Kennelliitto esittää, että Riistakeskuksen Lapin aluetoimiston alueella hirven yleinen rauhoitusaika olisi tammikuun 1. päivästä elokuun 31. päivään ja syyskuun 21. päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltävään päivään. Muualla maassa yleinen rauhoitusaika olisi tammikuun 1. päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltävään päivään.

Hirveä ja muita hirvieläimiä saisi muualla kuin Lapin aluetoimiston piiriin kuuluvissa kunnissa metsästää vahtimalla pellolta syyskuun 1. päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltävään päivään. Samoin muualla kuin Lapin aluetoimistoon kuuluvissa kunnissa saisi kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa ja valkohäntäpeuraa metsästää vahtimalla syyskuun 1. päivästä syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään. Vahtimalla saisi metsästää ainoastaan sellaisella peltoalalla, joka on viljelytukikelpoista.

Asetusluonnos

Asetusluonnoksen perustelumuistio

Kennelliiton lausunto 6.4.2018

Lisätiedot

Harri Lehkonen
hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kennelliitto
puh. 050 329 2188
harri.lehkonenatkennelliitto.fi

Jukka Lindholm
koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijä, Suomen Kennelliitto
puh. 050 321 8714
jukka.lindholmatkennelliitto.fi


Kuva: Sami Keränen