Ulkomaisten lonkkakuvauslausuntojen hyväksyminen

Suomeen rekisteröitävillä tuontikoirilla tulee jalostuskäyttöä varten olla FCI:n kuvausohjeen mukainen lonkkalausunto. Tarvittaessa koira voidaan kuvata Suomessa uudestaan tai siitä ulkomailla otetut röntgenkuvat voidaan arvostella Suomessa. Ulkomaisilla uroksilla tehtävissä astutuksissa hyväksytään tietyin ehdoin myös muuntyyppisiä lonkkalausuntoja.

Kennelliitto on tarkentanut suhtautumistaan muihin kuin FCI:n asteikon mukaisiin ulkomaisiin lonkkakuvaustuloksiin 1.9.2014 alkaen.

Lonkkanivelen kasvuhäiriöohjeen kohdan 2 mukaan:
Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään lausunnot, jotka on annettu FCI:n asteikkoa käyttäen sekä lausunnot, jotka ovat verrattavissa FCI:n asteikkoon ja kuvausasento on ollut FCI:n suositusten mukainen. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty kuvaushetkellä.

Ulkomaisten koirien kohdalla esimerkiksi yhdysvaltalaiset OFA-lausunnot (Orthopedic Foundation for Animals) ja brittiläiset BVA-lausunnot (British Veterinary Association) ovat olleet ongelmallisia. OFA ei esimerkiksi vaadi, että koira on tunnistusmerkitty eikä sitä myöskään tarvitse rauhoittaa kuvausta varten. Arvostelukaan ei täysin vastaa FCI-luokitusta. BVA-lausuntojen kohdalla ongelma on kokonaan poikkeava arvosteluskaala, jossa kumpikin lonkka pisteytetään todettujen muutosten perusteella.

Vaikka eri maissa eri systeemeillä annetut lausunnot eivät täysin vastaakaan toisiaan, on Jalostustieteellinen toimikunta (JTT) kuitenkin päättänyt hyväksyä tiettyjä lausuntoja astutettaessa ulkomaisilla uroksilla (astutus tapahtuu ulkomailla, käytetään tuontispermaa tai Suomessa tapahtuva astuminen, kun koiralla on ulkomainen omistaja, jalostusoikeus voi olla luovutettu suomalaiselle). Lausunnosta tulee voida osoittaa, että koira on kuvaushetkellä ollut tunnistusmerkitty. Lausunnot hyväksytään rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mahdollisen raja-arvon puitteissa ja mahdolliset rotukohtaiset ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset (sivun alareuna) huomioiden.

Ulkomaisten jalostuskoirien lonkkalausuntojen vastaavuus ja hyväksyminen
FCI OFA BVA PennHip
A Excellent 0−4 (max 2 pistettä/lonkka) max 0,3
B Good 5−10 (max 5 pistettä/lonkka) 0,31- 0,4
C Fair 11−20 (max 10 pistettä/lonkka) 0,41- 0.5

Vuoden 2015 alusta on JTT:n päätöksen mukaisesti jalostukseen käytettävällä, Suomeen rekisteröitävällä tuontikoiralla sen sijaan oltava FCI:n kuvausohjeen mukainen lausunto. Koira voidaan myös kuvata uudelleen Suomessa tai koirasta ulkomailla Kennelliiton hyväksymällä tavalla otetut ja merkityt kuvat arvostella täällä. Lähetteestä pitää ilmetä, että koiran tunnistusmerkintä on tarkastettu kuvauksen yhteydessä.