Koirarekisteriohje uudistuu kokonaan vuoden 2023 alusta. Rekisteröintimaksuille tulee uudistuksen myötä porrastetut lisämaksut. Narttujen jalostuskäyttöön määritellään selkeät ikärajat. Erillinen Ei jalostukseen- eli EJ-rekisteri poistuu.

Uudistuksen tavoitteena on ollut selkiyttää ja joustavoittaa ohjeistusta. Käytännössä koko koirarekisteriohjeen teksti on kirjoitettu uusiksi. Tässä tiedotteessa kerrotaan keskeisimmistä muutoksista.

Uudistuksen piti alun perin tulla voimaan jo vuoden 2022 alusta, mutta koska sen käyttöönottoon haluttiin varata riittävästi aikaa, siirrettiin käyttöönottoa vuodella eteenpäin. Ohjetta myös vielä täsmennettiin.

Pentue on rekisteröitävä viimeistään nelikuisena

Kasvattajan tulee rekisteröidä pentueensa viimeistään neljän kuukauden sisällä pentueen syntymästä. Poikkeuksia tähän voidaan tehdä vain Kennelliiton luvalla.

Kasvattajalle voidaan merkitä kolme pentuetta ilman kennelnimeä. Neljännestä kennelnimettömästä pentueesta alkaen kasvattajalta peritään erillinen lisämaksu.

Muutokset koskevat 1.1.2023 alkaen astutettuja pentueita.

Nartun jalostuskäyttöön selkeät ikärajat

Nartun jalostuskäytölle tulee selkeät ikärajat. Nartun saa astuttaa aikaisintaan 18 kuukauden iässä, jos rodun PEVISA-ehdot sen sallivat. Kymmenen vuotta täyttänyttä narttua ei saa astuttaa. Nartulle rekisteröidään korkeintaan kaksi keisarinleikkauksella syntynyttä pentuetta.

Jalostuslainassa oleva koira voi myös olla narttu. Jalostuslainaan tuodulle nartulle voidaan rotujärjestön aloitteesta myöntää poikkeuslupa rotukohtaisista erityisehdoista yhden pentueen rekisteröintiin.

Porrastetut lisämaksut ohjaavat noudattamaan yhteisiä sääntöjä

Koirarekisteriohjeen uudistus koskee 1.1.2023 alkaen astutettuja pentueita. Uuden koirarekisteriohjeen mukaan pentueen rekisteröintimaksu korottuu porrastetusti, jos pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin ehtoja, tai koko pentue asetetaan Kennelliiton määräämään jalostuskieltoon. Tiedot vuoden 2023 rekisteröintimaksuista päivitetään Kennelliiton verkkosivuille hinnastoon, kun ne on päätetty.

Koiralla voi olla vain yksi lisämaksulla rekisteröity pentue, jos lisämaksu on määräytynyt koiraa koskevasta syystä. Rajoitus koskee sitä vanhempaa, joka ei täytä rekisteröinnin ehtoja astutushetkellä.

Kasvattaja voi poiketa koirarekisteriohjeen määräyksistä kolme kertaa ilman poikkeuslupaa. Pentueen rekisteröinnistä peritään tällöin lisämaksu. Aiempina kasvattajan lisämaksullisina pentueina huomioidaan mahdollisuuksien mukaan vuosina 2017–2021 rekisteröidyt EJ-pentueet (merkintä EJ-pentue käytetty) ja niin kutsutut armahduspentueet (FI/ER-pentue käytetty).

Lisämaksua peritään:

 • jos pentuetta ei ole rekisteröity neljän kuukauden kuluessa pentueen syntymästä, jos Kennelliitto ei ole myöntänyt lisäaikaa
 • narttu on astutettu alle 18 kuukauden ikäisenä
 • yli 8-vuotias narttu on astutettu ilman astutushetkellä voimassa olevaa eläinlääkärintodistusta, mutta se on annettu astutuksen jälkeen
 • koko pentue asetetaan Kennelliiton määräämään toistaiseksi voimassa olevaan tai pysyvään jalostuskieltoon
 • PEVISA-ehdot eivät täyty astutushetkellä, mutta täyttyvät pentuetta rekisteröitäessä
 • neljännestä pentueesta alkaen, jos kasvattajalla ei ole FCI:n hyväksymää kennelnimeä.

Ei jalostukseen -rekisteri poistuu, mutta koira voidaan merkitä jalostuskieltoon

Ei jalostukseen- eli EJ-rekisteri poistuu, mutta koiria voidaan merkitä vapaaehtoisesti tai siirtää joko toistaiseksi voimassa olevaan tai pysyvään jalostuskieltoon.  

Kasvattaja voi asettaa rekisteröinnin yhteydessä vapaaehtoisesti jalostuskieltoon pennun tai koko pentueen, jos niissä on kasvattajan mielestä sellainen vika tai ominaisuus, ettei niitä tule käyttää jalostukseen. Jalostuskielto on tällöin perusteltava. Myös omistaja voi anoa Kennelliitolta koiransa asettamista jalostuskieltoon. Pysyvä jalostuskielto ja kiellon syy näkyvät julkisesti koiran tiedoissa.

Kennelliitto asettaa nartun väliaikaiseen jalostuskieltoon, jos se pennutetaan tiheästi Koirarekisteriohjeen sallimissa rajoissa tai se astutetaan alle 18 kuukauden iässä.

Kennelliitto asettaa pysyvään jalostuskieltoon:

 • koiran ja sen pentueen, kun koiralla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos (kyynärniveldysplasia, kyynärnivelen inkongruenssi, lonkkaniveldysplasia, olkanivelen osteokondroosi, polvilumpioluksaatio ja spondyloosi)
 • pentueen ja sen emän, kun yli kahdeksan vuoden ikäisenä astutettu narttu on synnyttänyt tiheästi
 • koiran tai pentueen, joka on isä-tytär-, äiti-poika- tai täyssisarusyhdistelmästä
 • koiran tai pentueen, jonka polveutuminen on osoitettu vääräksi tai on epäselvä
 • pentueen, jolle Kennelliitto ei ole myöntänyt tarvittavaa poikkeuslupaa
 • pentueen, jonka yli 8-vuotiaasta emästä ei ole toimitettu eläinlääkärintodistusta
 • pentueen, jonka isän kivekset eivät ole normaalit.

Jos koira on saanut Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoimman tuloksen, näkyvät jalostuskiellon syy ja ei jalostukseen -merkintä julkisesti koiran tiedoissa. Samoin julkisesti näkyvät jalostuskieltoon merkityn koko pentueen jalostuskielto ja sen syy pentujen tiedoissa, ja ne merkitään pentujen rekisteritodistuksiin pentuerekisteröinnin yhteydessä.

FIX-rekisteri poistuu ja roturisteytyskoirille tulee oma rekisteri

Myös monirotuisille ja rekisteröimättömille koirille tarkoitettu niin sanottu FIX-rekisteri poistuu. Sen tilalle tulee tunnistusmerkintätietokanta, jonne merkitään koirat, joita ei voi ilmoittaa FI- tai ER-rekisteriin.

Kennelliiton hyväksymissä roturisteytysprojekteissa syntyville koirille tulee oma rekisteri. Tulevan roturisteytysrekisterin tarkoituksena on helpottaa roturisteytysprojektien toteutusta.

Koirarekisteriohjeesta tulossa syksyllä koulutusta

Kennelliitto järjestää syksyllä webinaareja koirarekisteriohjeesta. Koirarekisteriohjetta käsitellään myös syksyn kasvattajatapahtumissa ja erilaisissa muissa koulutustilaisuuksissa.

Kokoamme vastauksia koirarekisteriohjeesta useimmin kysyttyihin kysymyksiin Kennelliiton verkkosivuille. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen jalostusposti@kennelliitto.fi.

Uuteen koirarekisteriohjeeseen voi tutustua täällä.