1. Laittoman koirakaupan kitkemistä on vahvistettava uusilla keinoilla

Laiton koirakauppa on rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta, jonka kasvu on herättänyt huolta Euroopan laajuisesti. Pentutehtailussa ainoa motiivi koirien kasvatukselle on niistä saatava tuotto. Pentutehtaissa koiria pidetään yleensä hyvin huonoissa oloissa, niiden hoidosta ei huolehdita eikä niiden terveyttä ei tutkita. Pentutehtaissa koirilla teetetään liian tiuhaan pentuja, pennut vieroitetaan emästä liian varhain eikä niitä sosiaalisteta. Usein koirat salakuljetetaan rajojen yli traumatisoivissa olosuhteissa.

Viranomaisten mukaan pentutehtailuun liittyy Suomessakin eläinsuojelurikoksia, petoksia, salakuljetusta sekä talous- ja verorikoksia. Lisäksi laiton koirakauppa heikentää sisämarkkinoiden toimintaa ja kuluttajansuojaa sekä luo merkittäviä kansanterveyellisiä riskejä.

Laiton koirakauppa vaarantaa myös ihmisten terveyden, sillä laittomasti maahantuotujen koirien terveystilannetta ei tunneta eikä pentuja yleensä rokoteta tai madoteta. Vuonna 2017 Elintarviketurvallisuusvirasto (nyk. Ruokavirasto) tutki raivotaudin varalta 25 koiraa. Näistä 17 oli laittomasti maahantuotuja. Salakuljetettujen koirien mukana myös antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit voivat liikkua maasta toiseen.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on suosittanut Euroopan unionin eläinten hyvinvointistrategian tarkistamista. Tulevan komission tulisi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suosituksen mukaan harkita toimenpiteitä, joilla eläinten hyvinvointia voidaan edistää.

Euroopan komission rahoittaman vuonna 2015 julkaistun selvityksen mukaan verkkokauppa on hyvin merkittävä tekijä dokumentoimattomassa koirakaupassa. Valtaosassa Euroopan unionin jäsenmaita koirien verkkokauppaa ei kuitenkaan säännellä lainkaan. Tällöin alkuperältään, terveydentilaltaan ja käyttäytymiseltään tuntemattomia koiria saattaa päätyä ihmisille, joiden kyvyistä huolehtia koirasta ja taidoista kouluttaa siitä yhteiskuntakelpoinen ei voida varmistua.

Suomen Kennelliitto näkee, että koirien verkkokaupan sääntely olisi yksi keino suitsia laitonta koirakauppaa. Verkkokauppa-alustoilla koiria myyviltä tulee vaatia vahvaa tunnistautumista ja verkkokauppa-alustojen itsesäätelylle on luotava selvät standardit.

2. Koiriin liittyvää kuluttajansuojalainsäädäntöä on parannettava

EU:n kuluttajansuojalainsäädännön vuoksi koira on esimerkiksi Suomessa toistaiseksi rinnastettu laissa esineeseen. Käytännöt ovat kuitenkin vaihdelleet ja osassa unionin jäsenmaista on erillistä lemmikkieläinten kauppaa koskevaa lainsäädäntöä.

Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuun lopulla uuden tavarakauppadirektiivin, joka antaa jäsenmaille mahdollisuuden sulkea eläviä eläimiä koskevat myyntisopimukset soveltamisalan ulkopuolelle. Suomen Kennelliitto ja kansainvälisen koirajärjestö FCI:n Euroopan osasto pitävät muutosta erittäin kannatettavana, sillä muutos avaa mahdollisuuden parantaa koiran asemaa kuluttajansuojalainsäädännössä.

Koirilla on itseisarvo ja koirien luokittelu tavaraksi on vastoin niiden etua. Lisäksi koiran rinnastaminen tavaraan jättää huomiotta sen, että koira on koko elämänsä ajan muuttuva olento, jossa mahdollisesti esiintyvien virheelliseksi katsottavien ominaisuuksien alkuperäistä lähdettä voi olla vaikea näyttää toteen.

Niin koirien hyvinvoinnin, kuluttajansuojan kuin koirankasvattajien oikeuksien kannalta olisikin tarkoituksenmukaista kehittää Euroopan unionin tasolla lainsäädäntöä, joka tunnustaa koiran elävänä olentona ja huomioi tästä aiheutuvat erityispiirteet myös kaupassa.

3. Koirien tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä on edistettävä koko Euroopan unionin alueella

Koiran tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat vastuullisen koirakaupan ja koiran alkuperän jäljittämisen perusedellytyksiä. Mikrosiru ja koiran tietojen löytyminen virallisesta omistajarekisteristä ovat yhdessä kuin koiran henkilöturvatunnus, sillä ne yhdistävät koiran ja omistajan – oikein toteutettuna myös myyjän – tiedot toisiinsa.

Euroopan unionin jäsenmaista koirien rekisteröinti on säädetty pakolliseksi jo lähes kaikissa EU-maissa ja tunnistusmerkinnän vaatimus on säädetty vielä kattavammin. Käytännöt eivät kuitenkaan ole yhteneväisiä. Suomessa maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt lakisääteisen tunnistusmerkinnän ja rekisterin käyttöönottoa ja tämä on erittäin tärkeää toteuttaa mahdollisimman pian.

4. Antibioottiresistenssin ja tarttuvien tautien torjuntaa on tehostettava

Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien yleistyminen on kansainvälinen uhka sekä ihmisten että eläinten terveydelle. Antibioottiresistenssi johtaa siihen, että antibiootit eivät enää taltuta tarttuvia tauteja. Suomessa antibioottien teho on ollut hyvä, mutta koirillakin esiintyvien bakteerien vastustuskyky niille on lisääntynyt nopeasti. Vastustuskykyiset bakteerit voivat myös siirtyä eläinten ja ihmisten välillä, jolloin puhutaan zoonoottisista taudeista.

Maailman terveysjärjestö WHO on edellyttänyt jäsenmailtaan kiireellisiä toimia mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi. Suomen Kennelliitto on mukana mikrobilääkeresistenssin kansallisessa toimintaohjelmassa. Antibioottiresistenssin seuranta perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön. Lisäksi ihmisten ja eläinten välillä tarttuvia tauteja seurataan EU-lainsäädännön ja Suomen kansallisten päätösten puitteissa.

Kennelliitto pitää erittäin tärkeänä, että Euroopan unionin kansainvälisessä seurantaohjelmassa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota myös seuraeläinten bakteerien vastustuskykyisyyteen. Antibioottiresistenssin ja tarttuvien tautien torjunta vaativat laajaa kansainvälistä yhteistyötä, jota suomalaisten europarlamentaarikkojen on oltava mukana edistämässä.

Suomen Kennelliitto edustaa 146 000 suomalaista koiranomistajaa, koiraharrastajaa ja koirankasvattajaa sekä yli 2000 koiraharrastusyhdistystä. Jäsenmäärällä mitattuna Suomen Kennelliitto on yksi maailman suurimmista kansallisista kennelliitoista. Vaikutamme koirien terveyteen ja hyvinvointiin myös kansainvälisesti. Olemme aktiivinen jäsen 94 jäsenmaan koirajärjestö Fédération Cynologique Internationalessa sekä Pohjoismaisessa kennelunionissa.

Tiivistelmän tavoitteista voit ladata täältä.