Finska Kennelklubbens styrelse har fattat ett beslut enligt vilket resultat i mentaltest (LTE) eller Mentalbeskrivning Hund (MH) inte längre godkänns som krav för championat från och med 1.1.2019. Mentaltester och MH överförs till rasens rasspecifika avelsstrategi.

De krav för championat som nu gäller fortsätter gälla tills den rasspecifika avelsstrategin, JTO, uppdateras för respektive ras. Information om önskad rastypisk beteende och önskade bruksegenskaper bör ingå i JTO. I JTO ingår också idealprofiler för officiella bedömningsmetoder av mentalitet. Specialklubben kan av motiverade skäl föreslå att dessa bedömningar inkluderas i rasens PEVISA-program.

De första raserna vars JTO uppdateras och för vilka mentaltest eller MH har ingått i championatkraven är australian shepherd, collie, american akita och spansk vattenhund.

Mentaltest, MH-beskrivning och avelsgranskning av beteende ger en indikation om hundens avelsduglighet

Syftet med mentaltestet är att bedöma och registrera hundens beteende i situationer där dess nervsystem utsätts för belastning. Testresultatet kan utnyttjas för att beskriva hundens mentala egenskaper och bedöma hurdan den är att träna.

Syftet med MH är att samla in material om hundens beteende i situationer som fastställs i beskrivningsinstruktionen.


Genom att kombinera beskrivningsresultaten enligt ras får man information om den rastypiska mentaliteten.  Mentalbeskrivningen för en enskild hund beskriver hundens mentala egenskaper både som individ och i förhållande till rasens typiska och ideala mentalbeskrivning.

I Kennelklubbens avelsgranskning av beteende bedöms hundens beteende i olika vardagliga situationer.

Väsentligt för alla dessa bedömningsmetoder är att hundens resultat jämförs med rasens idealprofil och att man gör en bedömning av hundens framtida avelsbruk utifrån denna jämförelse.

Mentaliteten är en av hundens mest centrala egenskaper. Man vet t.ex. att ljudkänslighet är en egenskap som nedärvs kraftigt och ett liv med en sådan hund kan vara väldigt utmanande. En hund med god mentalitet och som på alla sätt är typisk för sin ras är en målsättning för varje uppfödare – eller borde åtminstone vara det. Med en hund som har god mentalitet kan man utöva olika hundsporter, arbeta eller på annat sätt spendera ett gott liv tillsammans. Livet med en hund vars mentalitet däremot omfattar otrevliga egenskaper, t.ex. överdriven skygghet eller alltför aggressivt beteende gentemot omgivningen, är varken trevligt eller tillfredsställande. En sådan hund ska inte heller användas i avel.

För ytterligare information

Päivi Rantasalo, Kennelklubbens avelskonsulent
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
09 8873 0229