Beslutsfattande

Foto: 
Nikita Tikka

Kennelklubbens beslutande organ är klubbens allmänna möte och fullmäktige. För Kennelklubbens administration svarar styrelsen.