EU:s dataskyddsförordning påverkar också föreningar

Europeiska unionens dataskyddsförordning GDPR (The General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj. Syftet med förordningen är att harmonisera dataskyddspraxis samt att göra det lättare för varje medborgare i EU att följa med var de egna personuppgifterna lagras och hur de används. Förordningen påverkar också verksamheten i föreningar.

Finska Kennelklubben har startat ett GDPR-projekt i syfte att garantera skyddet för personuppgifter och adekvat datasäkerhet. Eftersom syftet med den nya förordningen är att ytterligare förbättra skyddet av personuppgifter, kommer några praxis att ändras. Dessutom kommer vi att göra upp noggranna dokument och instruktioner angående behandlingen av personuppgifter.
 

All insamling av personuppgifter måste vara motiverat 

 
Enligt förordningen ska insamling och lagring av personuppgifter alltid vara motiverat. För att undvika insamling av onödiga uppgifter, måste föreningar tänka efter vilka personuppgifter de behöver samla in. En förening måste kunna bevisa att den har tagit hänsyn till datasäkerhet och dataskydd i all sin verksamhet. 
 
Skriftliga instruktioner ska göras om insamling och behandling av uppgifter, beviljande och återkallelse av rätten att behandla uppgifter i föreningen samt lagring och förstöring av uppgifter. Dessa instruktioner ska sparas och uppdateras regelbundet.
 
Föreningen bör reda ut och dokumentera följande frågor:
 
  • vilka personuppgifter behandlas i föreningen
  • var förvaras personuppgifterna
  • till vem utlämnas uppgifter och finns det samtycke för utlämning av uppgifter
  • vem i föreningen behandlar uppgifter, vem beviljar rätten att behandla uppgifter, på vilka grunder, med hurdana instruktioner och hur återkallas rätten att behandla uppgifter och vem ansvarar för det
  • hur länge lagras uppgifterna och vem svarar för att uppgifterna raderas > föreningen bör ha instruktioner för arkivering
 
Föreningen ska göra en dataskyddsbeskrivning över alla sina register. Dataskyddsbeskrivningarna ska finnas på föreningens webbplats.  Finska Kennelklubben för ett medlemsregister och ett ägarregister till hundar, för vilka det finns en dataskyddsbeskrivning på Kennelklubbens webbplats. 
 
Instruktioner och blanketter för dokumentering av personuppgifter finns på webbplatsen för Dataombudsmannens byrå: https://tietosuoja.fi/sv/
 

Var och en kan granska hur de egna personuppgifterna används

 
Enligt dataskyddsförordningen har var och en rätt att granska vilka uppgifter som har samlats in om hen och hur dessa uppgifter används.
 
För Kennelklubbens medlemmar är det enklaste sättet att granska och göra ändringar i de egna uppgifterna att logga in på Omakoira-medlemstjänsten på adressen: www.omakoira.fi. Du kan logga in till tjänsten efter att ha gått med i Kennelklubben. 
 
Du kan också få en utskrift över de egna uppgifterna genom att skicka en skriftlig, undertecknad begäran per post till Kennelklubbens kansli eller som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen: tietosuojaatkennelliitto.fi eller genom att personligen besöka vårt kansli för att granska uppgifterna.
 
För ytterligare information kan du kontakta oss per e-post tietosuojaatkennelliitto.fi.
 
Länkar: