Lagstiftning som berör hundar

Lagar och förskrifter ställer särskilda krav för hundhållning. Det lönar sig för hundägaren att bekanta sig med lagstiftningen som berör hundar. I lagen föreskrivs bland annat om skyldigheten att hålla hundar kopplade, hunddisciplinen och flera andra frågor som har att göra med hundhållning.

Ordningslag (27.6.2003/612)

Ordningslagen trädde i kraft i mitten av 2003 och ersatte kommunernas egna ordningsregler. I ordningslagen finns en paragraf som behandlar hunddisciplin (14 §).

”För bevarande av allmän ordning och säkerhet skall ägaren eller innehavaren av en hund
1) hålla hunden kopplad inom tätorter,
2) se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra likande löparbanor okopplad och inte alls ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet, (19.12.2003/1195)
3) se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.
Vad som bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller inte hundar i statens ägo som används vid tjänsteutövning, hundar som i bevakningsuppgifter används av väktare, skolade räddningshundar som utför serviceuppgifter, rörelsehandikappades assistenthundar eller synskadades ledarhundar.
Vad som bestäms i 1 mom. 1 punkten gäller inte en sluten gård, en träningsplats för hundar eller ett särskilt anvisat inhägnat rastområde. Också på nämnda områden skall hunden dock övervakas av sin ägare eller innehavare.”
På grund av lagen men också av ansvarskänsla ska en hundägare plocka efter sin hund på tätorter och på allmänna friluftsområden, så som i parker. Flera missförstånd kan undvikas då hundägare vänjer sig vid att plocka efter sin hund och för bajspåsarna till sopkärl.

Jaktlag (615/1993)

Jaktlagen föreskriver bland annat om skyldigheten att hålla hundar kopplade, hundprov, hunddressyr samt omhändertagning av hundar. Dessa frågor tas upp i lagens 8:e kapitel (51–55 §). Punkter som gäller alla hundägare är:

”Från den 1 mars till den 19 augusti skall hundar som är utomhus hållas kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas.” (Jaktlag 51 §) och

Utan markägarens eller jakträttshavarens tillstånd får en hund inte hållas okopplad på någon annans område." (Jaktlag 53 §)

I ordningslagen ges närmare föreskrifter om att hålla hundar kopplade inom tätorter, men i övrigt grundar sig skyldigheten att hålla hundar kopplade på jaktlagen.

Hundägare har ofta den missuppfattningen att hundar kan hållas okopplade utan övervakning i skogen och på landsbygden. Enligt jaktlagen får hundar emellertid inte hållas lösa på någon annans mark utan markägarens eller jakträttsinnehavarens tillstånd.

Hälsoskyddslag (763/1994)

Kommuner har skyldighet att anvisa en lämplig plats för begravning av sällskapsdjur. 24 § i hälsoskyddslagen föreskriver:

”Kommunen skall för begravning och destruktion av döda djur anvisa en sådan plats eller metod att sanitär olägenhet inte uppkommer. För förebyggande av djursjukdomar skall vid begravande och destruktion av döda djur iakttas lagen om djursjukdomar (55/80).”

Djurskyddslag (247/1996)

Syftet med djurskyddslagen är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga. Lagen syftar också till att främja djurs välbefinnande och god behandling av djur.

I djurskyddslagen föreskrivs om djurhållningsplats, skötsel och hantering av djur. Dessutom föreskrivs det om åtgärder som utförs på djur, så som operationer eller avlivning av djur. Lagen tar också ställning till hantering av omhändertagna djur. I respektive lag föreskrivs också om påföljderna för djurskyddsbrott.

5 §
”Skötsel av djur
Djur som tagits om hand får inte lämnas utan skötsel eller överges. Djuren skall få tillräckligt med lämplig föda, dryck och annan behövlig skötsel. Djur som insjuknat skall få ändamålsenlig vård. Djurens välbefinnande och miljö skall kontrolleras tillräckligt ofta.
6 §
Behandling av djur
Det är förbjudet att överanstränga djur, att hålla dem i oskäligt sträng tukt, att dressera dem oskäligt strängt och att behandla dem alltför hårdhänt. Det är förbjudet att binda eller tjudra djur på ett sätt som åsamkar onödigt lidande. Djuren skall ges möjlighet att vila ordentligt och att röra sig.
7 §
Åtgärder som utförs på djur
Jord- och skogsbruksministeriet får förbjuda att djur används vid tävlingar eller förevisas, om de har utsatts för en operation eller en åtgärd som är förbjuden enligt denna lag. ”

Således är det förbjudet att exempelvis ställa ut hundar med kuperade öron eller svans. Förbudet gäller alla hundar som fötts efter 1.1.2001 och som enligt djurskyddslagen kan ses på varken officiella eller inofficiella tävlingar, prov eller utställningar.

9 §
”Påverkande av djurens prestationsförmåga
Det är förbjudet att öka, minska eller upprätthålla djurens prestationsförmåga på konstlat sätt med läkemedel eller andra motsvarande ämnen eller preparat.”
Antidopingreglementet som utfärdats av Kennelklubben trädde i kraft i början av år 2007. Utgångspunkten för antidopingarbetet är djurskyddslagen, alltså att endast friska hundar kan delta i prov eller utställningar. Läs mera om antidopingövervakning här.

Lagen om transport av djur (1429/2006)

Lagen om transport av djur gäller även hundar. I lagen föreskrivs exempelvis om tryggandet av djurs välbefinnande vid transport samt förhållanden i transportmedlet.

Strafflag (39/1889)

Hundägaren har straffrättsligt ansvar om hunden orsakar skada för sin miljö. Enligt 44.e kapitlet, 15 § i strafflagen;

15 §
”Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att på behörigt sätt vakta ett djur som är farligt för människor och som han eller hon ansvarar för, skall för underlåtelse att vakta djur dömas till böter.
Domstolen kan bestämma att djuret ska avlivas, om detta är befogat på grund av att djuret är farligt.”

Ytterligare information om hundrelaterad lagstiftning samt övriga lagar hittar du på www.finlex.fi