PEVISA och andra villkor av betydelse för registreringen

Foto: 
Jukka Pätynen

Om det för rasen finns ett PEVISA-program, ska valpkullens båda föräldrar uppfylla kraven i detta program före parningen. De övriga rasspecifika specialbestämmelserna ger information om exempelvis korsning av rasvarianter och intagning i rasen.

PEVISA
är en förkortning av det finska namnet på ett program för motverkande av ärftliga fel och sjukdomar
innehåller villkor som gäller för registrering av valpar, bl.a. om hälsoundersökningar
godkänns av Kennelklubben på initiativ av resp. specialklubb

Alla PEVISA och de övriga rasspecifika villkoren har samlats till en tabell som kan nedladdas nederst på denna sida. Hur ska jag få officiell hälsoundersökning för min hund? Närmare upplysningar om undersökningarna finns här.

Registreringsvillkor som gäller för alla raser

Kennelklubben ställer villkor för registreringen av valpkullar oavsett ras; syftet med villkoren är att definiera gränser i frågor som berör hundarnas hälsa. Villkoren är följande:

  • Om kullens föräldrar i vissa av Kennelklubbens officiella hälsoundersökningar har fått det sämsta resultatet på bedömningsskalan, får valparna bara införas i EJ-registret. Hälsoundersökningarna ifråga är röntgen av höft- och armbågsleder, knäledsundersökning samt spondylosröntgen.
  • Avkomman efter föräldrar som är alltför nära släkt med varandra får bara registreras i EJ-registret (hanhund eller tik parad med egen avkomma eller helsyskon inbördes; i sådana fall är inavelsgraden alltid minst 25 %).
  • Hund och tik med merlefärg får inte paras med varandra.
  • Två stubbsvansade hundar (med T-box-mutation) får inte paras med varandra.

Men om PEVISA eller andra rasspecifika bestämmelser inte uppfylls?

Uppfödaren kan av motiverade skäl i förväg ansöka om dispens för att få ha hunden i avelsbruk, om någondera av en valpkulls föräldrar, eller föräldrakombinationen, inte uppfyller villkoren för avelsbruk. Uppfödaren kan också en gång registrera i FI-/ER-register en sådan valpkull, där föräldrarna inte har hälsoundersökningsresultat som förutsätts av PEVISA-programmet vid parningstillfället, men föräldrarna har fått programuppfyllande resultat efter parningen. För en hund kan endast en sådan valpkull registreras (gäller den föräldern som inte uppfyllt PEVISA-villkoren vid parningstillfället) och valpkullens registreringsavgift är höjd. För en hund kan en valpkull registreras i EJ-registret en gång, när PEVISA- eller andra rasspecifika villkor inte uppfylls. Uppfödaren kan använda den här möjligheten en gång på fem år och valpkullens registreringsavgift är höjd.

Utländsk hanhund för avel

PEVISA gäller också för avel med utländsk hanhund. I instruktionerna för olika sjukdomar definieras vilka utländska resultat accepteras i stället för de finska resultaten. Det är säkrast att i förväg kontrollera med Kennelklubben om resultaten kommer att godkännas. På initiativ av specialklubben kan det för bruket av utländsk hanhund beviljas s.k. permanent dispens , som innebär att den utländska hunden får användas även om den inte uppfyller alla de för rasen ställda PEVISA-villkoren.  Fr.o.m. 1.1.2016 gäller dispensen högst två valpkullar/hane Några raser har redan tidigare begränsat antalet kullar till högst två och i dessa raser räknas även parningar före 2016 med.

Permanent dispens gäller för parning som sker antingen i Finland eller utomlands . När den utländska hanen redan har det tillåtna antalet valkpullar bör den antingen undersökas enligt PEVISA-kraven eller så kan uppfödaren anhålla om individuell avelsdispens för hunden ifråga. Nederst på denna sida hittar du en länk till en förteckning över raser med permanent dispens för utländska hanhundar.  

Indexen i PEVISA-programmen

Hundarnas individuiella index hittas i Kennelklubbens avelsdatabas.

Indexen uppdateras sista veckan i varje månad för de raser som har villkor gällande index i sina PEVISA-program. Det kan alltså ta några veckor innan hunden får sitt index trots att hunden fått sitt utlåtande. Indexet kan ändras från uppdatering till uppdatering p.g.a. nya resultat för hundens släktingar. Även avrundningarna som gör i kalkyleringen kan orsaka små (en till två poäng) variationer i indexvärdet.

När det i rasens PEVISA-program finns begränsningar gällande index, tas vid registrering av valpar i beaktande det index som varit i kraft vid parningstidpunkten. Vid inseminering med frusen sperma betraktas dock antingen det index som varit i kraft vid tidpunkten för insamlingen av sperman eller insemineringen. Det index som varit i kraft vid tidpunkten för insamlingen av sperman kan tas i beaktande endast on det finns tillgängligt i Kenneklubbens databas eller om det som bilaga till valpkullsanmälan skickas bevis om det (t.ex. utprintat dokument från databasen på insamlingsdagen).

Importhundar får sitt index först när de registrerats i Finska Kennelklubben och endast när de har ett finskt undersökningsresultat eller avkomlingar som undersökts i Finland. Indexets synlighet kan även begränsas på basen av värderingssäkerheten då det skall finnas ett visst antal avkomlingsresultat för att indexet skall publiceras. Kravet för säkerheten är rasenligt och motsvarar situationen där hunden har endast sitt eget resultat utan släktingars resultat.

Främst används alltid hundens finska index. I rasens PEVISA-villkor fastställs ifall utländskt index kan godkännas då det inte finns ett finskt index. Då skall ett bevis om indexets värde vid tidpunkten för parningen skickas som bilaga till valpkullsanmälan. I Tyskland beräknas indexen lite olika än i Finland och deras värden tas i beaktande vid valpkullens genomgång enligt den finska skalan. Värdet för det utländska indexet sparas inte i databasen och det påverkar inte det eventuella index i Finland som hunden möjligen får senare.

För schäferhundar är det möjligt att använda utländskt index istället för finskt om beräkningen för det utländska indexet baserar sig på ett större tillgängligt material (då dess värderingssäkerhet även är större). Uppfödaren skall då kontakta Saksanpaimenkoiraliitto (rasens specialklubb)  kontor och få förbundets jakande utlåtande för användning av det utländska indexet. Utlåtandet och beviset om det utländska indexets värde bifogas till valpkullsanmälan.

PEVISA-programmen och rasspecifika specialvillkor

PEVISA-programmer och andra rasspecifika specialvillkor, som påverkar till registrering (bl.a. överföringar mellan rasvarianter, korsningar).

Villkoren gäller parningar som sker efter 1.1.2018. För vissa raser saknas ännu uppgift om programmets fortsättning. Beslut som fattas uppdateras i dokumentet början av år 2018.

Gäller fr.o.m. 1.1.2009

Gäller fr.o.m. 1.1.2009

Dispensen gäller fr.o.m. 1.1.2016 högst två valpkullar/hane.