Ansök om dispens i god tid

Foto: 
Jukka Pätynen

I vissa situationer har en uppfödare möjlighet att begära dispens från Kennelklubbens Registreringsbestämmelser och från de rasspecifika specialvillkoren.

Att minnas om dispens
Dispens ska vara beviljad innan parningen sker
Ansökan om dispens behandlas inte förrän alla bilagor har kommit in
Vissa slag av dispens leder till förhöjd registreringsavgift, jfr Registreringsbestämmelser eriohjeesta

Dispens

Ansökan om dispens får bara göras i de situationer som uppräknas i Registreringsbestämmelserna, och parningen får inte börja innan dispensen beviljats.

Dispensansökan kan göras om

  • man vill korsa rasvarianter eller nära besläktade raser (för en del raser behövs inte dispens för korsning – kontrollera i de rasspecifika specialvillkoren)
  • parningskombinationen uppfyller inte kraven för rasen i PEVISA
  • ägaren önskar para sin tik med tätare intervaller än vad som anges i Registreringsbestämmelserna

Ansökan riktas till Kennelklubben

Ansökan, som får formuleras fritt, ska vara skriftlig och undertecknad. Där ges sökandens kontaktuppgifter, de hundar som är tänkta att bli kullens föräldrar samt motiveringarna till att dispens söks.

Till ansökan bifogas ett utlåtande av specialklubben. Specialklubben meddelar i sitt utlåtande om hundarna och kombinationen uppfyller Kennelklubbens allmänna avesstratgi samt specialklubbens egna rekommendationer gällande hälsa. Om utlåtandet är nekande, ger specialklubben en motivering till detta. När dispensansökan gäller PEVISA eller korsningar, ska specialklubben särskilt beakta om de rekommendationer om hundarnas hälsa som ingår i den rasspecifika avelsstrategin uppfylls.

Om dispensansökan gäller tätare valpningsfrekvens för en tik, ska till ansökan bifogas veterinärutlåtande om att tiken är i sådan kondition att den tål betäckning vid följande löptid.

Behandlingen av frågorna i specialklubben och inom Kennelklubben kan ta lång tid, så det är säkrast att ansökan inlämnas i mycket god tid före den planerade parningen.

 Principlinjer för tätare valpning

  • Kennelklubben beaktar i sin behandling av ansökan tikens tidigare valpar och antalet valpkullar
  • Tillstånd beviljas inte för en tik som fyllt åtta år.
Mer om dispensfrågorna i Registreringsbestämmelser

PEVISA-programmer och andra rasspecifika specialvillkor, som påverkar till registrering (bl.a. överföringar mellan rasvarianter, korsningar).

Dispensen gäller fr.o.m. 1.1.2016 högst två valpkullar/hane.