Kennelnamn

Foto: 
Hannu Huttu

Kennelnimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kennelnimen haltijan kaikkien kasvattien nimen eteen niitä rekisteröitäessä. Pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimelle eikä samalla haltijalla voi olla kuin yksi kennelnimi. Kennelnimi voidaan myöntää enintään kolmelle henkilölle yhdessä.

Ett kennelnamn är det namn som ingår i  de hundars officiella namn  som namnets innehavare har uppfött och registrerar . En valpkull kan bara registreras under ett enda kennelnamn, och en innehavare får bara ha ett kennelnamn. Högst tre personer tillsammans kan ha ett kennelnamn.

Ansökan om kennelnamn

Det tas en avgift för inlämnandet av ansökan om kennelnamn, jfr prislistan. Sökanden insänder en ansökan om kennelnamn till Kennelklubben antingen på pappersblankett eller via webben genom Omakoira. Kennelklubben skickar uppgift om de inkomna ansökningarna till resp. specialklubb, som behandlar dem. Om specialklubben så önskar kan den ge avslag på ansökan, men avslaget ska motiveras. I så fall underrättas sökanden om sin rätt att protestera mot avslaget hos Kennelklubben, som avgör frågan.

De önskade kennelnamnen, med tänkbara alternativ, och de raser som ingår i ansökan, publiceras i Våra hundar eller elektroniskt. Protest mot en kennelnamnsansökan ska göras inom två veckor från publiceringen. 

Det kennelnamn som fått FCI-godkännande meddelas till den sökande och ett intyg om saken ges. Alla godkända kennelnamn publiceras i Våra hundar eller på webben. Kennelnamnet kan på begäran läggas till namnen som getts till samma uppfödares tidigare kullar. Det gäller dock bara för kullar som uppfötts av samma person eller personer som beviljats kennelnamnet.

Förutsättningarna för att ett kennelnamn ska beviljas är som följer:

Förutsättningarna för att ett kennelnamn ska beviljas är som följer:

  • sökanden ska ha fyllt 18 år
  • sökanden är fast bosatt i Finland
  • sökanden är lämplig som innehavare av ett kennelnamn
  • sökanden är medlem av Kennelklubben och medlem i en sådan klubb eller förening inom Kennelklubbens organisation som företräder den eller de raser som ska uppfödas
  • sökanden har genomgått en grundkurs för uppfödare med godkänt resultat
  • sökanden har ingått uppfödarförbindelse och den gäller

Byte av innehavare av ett kennelnamn

Ett kennelnamn kan med stöd av skriftlig, motiverad ansökan överföras till en nära släkting till den tidigare innehavaren, eller till någon som länge arbetat samman med denna tidigare innehavare och har för avsikt att fortsätta verksamheten; den som övertar kennelnamnet måste uppfylla alla villkor för beviljandet av namnet. Om kennelnamnets innehavare dör, får en arvinge överta namnet, förutsatt att han eller hon uppfyller villkoren för innehav av kennelnamn. För överföringen tas en avgift, och det är Kennelklubben som ska bevilja namnets överföring. Avlägsnandet av en innehavare av ett kennelnamn är avgiftsfritt.

 

De av Kennelklubben godkända uppfödarkurserna anordnas av kenneldistrikten, som annonserar i Våra hundar om kurserna. Information om kurserna ges också distriktsvis av distriktsutbildarna. 

Regler om kennelnamn, blanketter
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Träder i kraft 1.1.2011

I kraft fr.o.m. 1.1.2015