Officiella hälsoundersökningar

Foto: 
Jukka Pätynen

Med officiella hälsoundersökningar av hundar avses undersökningar som företas enligt anvisningar som godkänts av Kennelklubben och som sparas i Kennelklubbens avelsdatasystem (Koiranet jalostustietojärjestelmä). Antalet undersökningsresultat uppgår årligen till tiotusental.

På undersökningarna:
Kontroll av hundens ID-märkning sker i samband med varje undersökning
Den som ger utlåtande och ev. tar prov är godkänd av Kennelklubben
Hunden ska när utlåtandet ges ha nått den minimiålder som eventuellt krävs

Kennelklubben har instruktioner om följande  undersökningar/utlåtanden:
DNA-undersökning

Hörselundersökning (BAER)
Höft- och armbågsledsutlåtande
Leverutlåtande
Knäledsutlåtande
Ryggutlåtande
Ögonutlåtande
Hjärtutlåtande
Syringomyeliutlåtande

Gångtest

För hundar som ska användas för avel finns det rasspecifika krav på undersökningar. Kontrollera bestämmelserna för din ras.

Varför ingår också inofficiella resultat i avelsdatasystemet?

När man vill minska förekomsten av ärftliga sjukdomar, är det viktigt att ha känne­dom om varenda individs sjukdomar, även om undersökningen kanske inte helt har uppfyllt de formella procedurerna. Det är förklaringen till att det i Kennelkubbens databas också i viss mån förekommer resultat som antecknas vara icke-officiella.

Situationer som kan leda till att inofficiella resultat sparas i databasen:

  • En höft- eller armbågsled måste opereras, eller hunden måste avlivas till följd av tillväxtstörning redan innan hunden når den ålder som förutsätts för att resultaten ska vara officiella
  • En knäled måste opereras eller hunden avlivas på grund av luxation innan hunden når den ålder som krävs för officiella resultat
  • Ryggoperation krävs eller hunden måste avlivas till följd av en sjukdom som ingår i rygganvisningen innan hunden når den ålder som krävs för officiell undersökning
  • Hunden var inte ID-märkt eller ID-märkningen kontrollerades inte när undersökningen skedde, och hunden visade sig vara sjuk.

Hur lägger man in ett inofficiellt resultat i avelsdatasystemet?

När det är fråga om utlåtande om höftled, armbågsled eller rygg, skickas röntgenbilderna till Kennelklubben. På remissen skrivs att hunden utsatts för operation som inverkar på utlåtandet eller att hunden behandlats med läkemedel eller avlivats på grund av felet. Utlåtandet kan på begäran ges avgiftsfritt, önskemål om detta antecknas på remissen. Journalkopior och eventuella tidigare röntgenbilder bifogas. Röntgenbilderna behöver inte uppfylla de officiella kriterierna, men hunden måste vara ID-märkt. Resultatet skrivs in i avelsdatasystemet och det tas med i indexberäkningarna, men det uppfyller inte de avelskrav som ingår i PEVISA-programmen.

Gäller det knäleder ombes veterinären ifylla ett knäutlåtande innan operationen företas eller hunden avlivas. En anteckning om operationen eller avlivningen görs på utlåtandet, som sänds in till Kennelklubben. Resultatet sparas med tilläggsuppgiften ”opererad” eller införs som inofficiellt, ifall hunden avlivats redan innan den nått rätt ålder för officiell hälsoundersökning.

Om ID-märkning saknas eller har inte kontrollerats skickas utlåtandet normalt till Kennelklubben. För hunden inskrivs ett inofficielltresultat, ifall hunden enligt utlåtandet inte är frisk.

Principkraven för officiella undersökningar preciseras i PEVISA-anvisningen

Gäller fr.o.m. 1.1.2009

Gäller fr.o.m. 1.1.2009