Hundarnas hälsa och välmående måste prioriteras

Foto: 
Hannu Huttu

Kennelklubbens avelsregler och avelsarbete har planerats i första hand för att bidra till hundarnas hälsa och välmående. De står i samklang med lagen och förord­ningen om djurskydd samt med övriga myndighetsföreskrifter som gäller djuravel. Kennelklubben styr aktivt hundaveln i en riktning som står i samklang med de nämnda bestämmelserna.

De första PEVISA
Höftledsdysplasi var den första motarbetade sjukdomen
1984 golden och labrador retriever
1986 schäfer

Insatser för hundarnas hälsa

Kennelklubben arbetar på många sätt för att hjälpa uppfödare att producera friska hundar. För uppfödningen av friska hundar med bra lynnesegenskaper behövs också samarbete mellan olika parter: om uppfödarna, rasklubbarna, Kennelkubben, veterinärer och forskare samt valpköparna alla strävar i samma riktning, är resultatet betydligt bättre än med enbart enskilda insatser. Kennelklubben har:

 • En allmän avelsstrategi, som alla som ansluter sig till Kennelklubben förbinder sig att följa. Innehållet i denna strategi har bearbetats i en mångfacetterad arbetsgrupp och har godkänts av Kennelklubbens fullmäktige. I avelsstrategin ges detaljerade uppgifter om vilka slags hundar som rekommenderas för avel, i syfte att producera valpar som är så friska som möjligt, med fördelaktiga karaktärsegenskaper.
 • Registreringsbestämmelser där det definieras på vilka grunder en hund tas in i Kennelklubbens register; där ställs också en rad krav för avelshundar som gäller för alla raser och som främjar hundarnas hälsa. Registreringsbestämmelserna gäller alla valpkullar som registreras, oberoende av om uppfödaren har ett kennelnamn, och om personen har undertecknat Kennelklubbens uppfödarförbindelse eller inte.
 • Rasspecifika avelsstrategier, där rasklubbarna och rasföreningarna preciserat huvudlinjer för rasens förädling och exempelvis rekommendationer om önskvärda egenskaper för avelshundar; målet är att de nya hundgenerationerna ska vara så friska som möjligt. Avelsstrategier granskas och godkänns av Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté.
 • Programmet för bekämpning av genetiskt betingade defekter och sjukdomar (PEVISA); med detta program övervakar Kennelklubben på initiativ av specialklubbarna hälsan och välmågan bland de hundar som tas till avel. En ras kan intas i PEVISA-programmet med ett beslut som fattas av specialklubbens allmänna möte. Enligt PEVISA ska avelshundar och -tikar genomgå undersökningar med tanke på en rad ärftliga störningar i rasen ifråga. Protokollen för hälsoundersökningarna enligt PEVISA har uppgjorts i arbetsgrupper med företrädare för den bästa veterinärexpertisen för varje särskild sjukdom.
 • En öppen avelsdatasystem, där det finns resultaten av alla officiella hälsoundersökningar av hundar. Antalet hälsorapporter i databaset ökar varje år med 60000 – 80000. Avelsdatasystemet utökas kontinuerligt med olika hjälpmedel och statistik för avelsbruk. I databaset hittar medlemmarna t.ex. BLUP-index för höftleds- och armbågsdysplasi. Kennelklubben hör till världsledarna när det gäller avelsindex och särskilt beträffande resultatens tillgänglighet.
 • Grund- och fortsättningskurser för hunduppfödare, samt kursevenemang för rasklubbarnas avelsrådgivare. Under kurserna studeras grunderna för avel, skötseln av tikar och kullar samt aktuella frågor och forskningsresultat om hundarnas hälsa och karaktär samt förädling av önskvärda egenskaper.
 • Anvisningar till exteriördomare om minimering av överdrivna raskarakteristika. Enligt Kennelklubbens avelsstrategi ska en hund som används till avel inte i sin byggnad eller till sitt yttre uppvisa en rad uppräknade osunda drag eller fel som försämrar hundarnas välmående.
 • Hälsoforskningsfonder. Kennelklubben bidrar till forskning som syftar till bättre kännedom om ärftliga hundsjukdomar. Kännedomen hjälper när det gäller att identifiera sjukdomar och att välja de rätta avelsmetoderna.
 • Uppfödarförbindelse, där uppfödaren förbinder sig bl.a. att i avel använda friska hundar i god kondition, och att öppet meddela om sina hundars egenskaper. Uppgifter om undertecknade uppfödarförbindelser ingår i  avelsdatabas.
 • Kennelrådgivning, ett arbete som bedrivs med frivilliga insatser.
 • Grundregeln för hundägare och -innehavare, som binder alla medlemmar av Kennelklubben. Det sägs bl.a. i regeln att resultaten av hundars hälsoundersökningar måste skickas till Kennelklubben, som har rätt att offentliggöra dem, samt att, om hunden används för valpkullar, att båda föräldrarna måste vara hundar som är rastypiska, friska och ha goda karaktärsegenskaper.

Vänligen observera att bara sådana uppfödare som registrerar sina hundar på Kennelklubben har förbundit sig att följa Kennelkubbens avelsprogram och de krav på registrering som främjar hundarnas hälsa. En rashund bör alltid vara registrerad, för att det ska vara klart att t.ex. en tik inte har använts för alltför ofta upprepad valpning och fått alltför många kullar, och att det för kullens föräldrar har gjorts de i PEVISA-programmet bestämda, rasspecifika hälsokontrollerna före parningen. Det finns inget övertygande och godtagbart argument för att en rashund lämnas oregistrerad – nästan alltid är det ett försök att kringgå hälsokraven.

Kennelklubben deltar också i det internationella samarbetet inom Nordisk Kennelunion och den internationella cynologiska federationen FCI för utökande av kunskapen och färdigheterna när det gäller hundavel. I allt internationellt samarbete ska det alltid eftersträvas att hundarnas välbefinnande hör till de viktigaste målen.

Hundars välmåga och deras hälsa i dagliga livet presenteras närmare på sidan som gäller grundkurser för hundägare.

Läs mera
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Träder i kraft 1.1.2011