Koirien hyvinvointi etusijalla

Kuvaaja: 
Hannu Huttu

Kennelliiton jalostukseen liittyvät säännöt ja toiminnat on suunniteltu ensisijaisesti koirien terveys ja hyvinvointi huomioiden. Ne ovat sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. Kennelliitto ohjaa koirien jalostusta aktiivisesti em. määräysten mukaan. Jokainen pennunostaja voi vaikuttaa koirien hyvinvointiin ottamalla pennun Kennelliiton piiriin kuuluvalta vastuulliselta kasvattajalta ja siten varmistaa, että myös Kennelliiton ja rotuyhdistysten toimet ovat mahdollisimman tehokkaita.

Ensimmäiset PEVISAt
Lonkkanivelen kasvuhäiriö ensimmäinen vastustettava sairaus
1984 kultainennoutaja ja labradorinnoutaja
1986 saksanpaimenkoira

Toimintaa terveyden eteen

Kennelliitto toimii monin tavoin auttaakseen kasvattajia mahdollisimman terveiden koirien aikaansaamisessa. Terveiden ja hyväluonteisten koirien kasvattamisessa tarvitaan myös yhteistyötä eri tahojen kesken: kasvattajien, rotuyhdistysten, Kennelliiton, eläinlääkäreiden ja tutkijoiden sekä pennunostajien saman suuntainen toiminta on paljon tehokkaampaa kuin yksittäisen tahon työ.

Kennelliitto antaa myös lausuntoja ja ottaa kantaa koirien hyvinvointiin liittyviin asioihin. Lue Kennelliiton kannanotto eläinsuojelulain uudistamiseen jalostuksen osalta ja Kennelliiton tavoitteet uuteen eläinsuojelulakiin.

Katso yleisimmin kysytyt kysymykset liittyen koirien jalostukseen ja hyvinvointiin.

Rotujen terveyden ja koirien hyvinvoinnin edistämiseksi Kennelliitolla on:

 • Yleinen jalostusstrategia, jonka noudattamiseen jokainen sitoutuu liittyessään Kennelliiton jäseneksi. Jalostusstrategian sisältö on muokattu monitahoisessa työryhmässä ja hyväksytty Kennelliiton valtuustossa. Jalostusstrategia ohjeistaa yksityiskohtaisesti millaisia koiria jalostukseen suositellaan käytettävän, jotta tuloksena ovat mahdollisimman terveet ja hyväluonteiset pennut.
 • Koirarekisteriohje, jossa määritetään millä perusteella koiria rekisteröidään Kennelliiton rekistereihin, sekä asetetaan jalostuskoirille kaikkia rotuja koskevia, koirien hyvinvointia edistäviä vaatimuksia. Koirarekisteriohje koskee kaikkia rekisteröitäviä pentueita, riippumatta siitä onko kasvattajalla kennelnimi tai onko hän allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.
 • Rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat, joissa rotuyhdistykset ja -järjestöt asettavat rotunsa jalostuksen painopisteet sekä esimerkiksi suositukset jalostuskoirien ominaisuuksille, jotta uudet koirasukupolvet olisivat mahdollisimman terveitä. Jalostuksen tavoiteohjelmat tarkastaa ja hyväksyy Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta.
 • Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA), jonka avulla Kennelliitto valvoo rotujärjestön aloitteesta jalostukseen käytettävien koirien terveyttä ja hyvinvointia. Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan rotujärjestön yleiskokouksessa tehdyn päätöksen perusteella. PEVISA-ohjelmassa jalostukseen käytettyjen koirien tulee olla tutkittuja tiettyjen perinnöllisten sairauksien varalta. PEVISAn terveystutkimusprotokollat on luotu työryhmissä, joissa ovat mukana kunkin sairauden parhaat asiantuntijaeläinlääkärit.
 • Tutkimus kuntotestin kehittämiseksi lyhytkalloisten ja -kuonoisten rotujen jalostukseen hengitystieongelmien vähentämiseksi ja poistamiseksi.
 • Julkinen jalostustietojärjestelmä, josta löydät kaikki koirien virallisten terveystutkimusten tulokset. Terveystuloksia kertyy järjestelmään vuosittain 60000-80000 kappaletta. Järjestelmään kehitetään jatkuvasti uusia jalostuksen työkaluja ja tilastoja. Jalostustietojärjestelmästä löydät esimerkiksi koirien jalostusindeksit lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöille. Kennelliitto on maailmanlaajuinen edelläkävijä jalostusindeksien laskennassa sekä terveystulosten avoimuudessa.
 • Kasvattajan perus- ja jatkokurssit sekä koulutuspäivät rotuyhdistysten jalostusneuvojille. Kursseilla käydään läpi jalostuksen perusteita, nartun ja pentujen hoitoa sekä ajankohtaisia asioita ja tutkimustuloksia koirien terveydestä ja luonteesta sekä ominaisuuksien jalostamisesta.
 • Koirankasvatus tänään -kurssi, joka on suunnattu jo kasvattaneille jatkokoulutukseksi.
 • Ohjeet ulkomuototuomareille liioiteltujen piirteiden vähentämiseksi roduissa. Kennelliiton jalostusstrategian mukaan jalostukseen käytettävän koiran rakenteessa ja ulkomuodossa ei saa olla epäterveiden piirteiden listassa mainittuja, hyvinvointia alentavia vikoja.
 • Terveystutkimusrahastot. Kennelliitto tukee tutkimusta, jonka avulla saadaan tietoa koirien perinnöllisistä sairauksista. Tieto auttaa tunnistamaan sairauksia sekä valitsemaan oikeat jalostusmenetelmät.
 • Kasvattajasitoumus, jossa kasvattaja sitoutuu muun muassa käyttämään jalostukseen terveitä ja hyväkuntoisia koiria sekä antamaan avoimesti tietoa koiriensa ominaisuuksista. Tiedon sitoumuksen allekirjoittamisesta löydät Jalostustietojärjestelmästä.
 • Vapaaehtoistyöhön perustuvaa kennelneuvontatoimintaa.
 • Koiranomistajan ja –haltijan perussääntö, joka sitoo kaikkia Kennelliiton jäseniä. Säännössä sanotaan muun muassa, että koirille tehtyjen terveystutkimusten tulokset ja perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot on luovutettava Kennelliitolle, jolla on oikeus niiden julkaisemiseen, ja että mikäli koiralla teetetään pennut, vanhempien on oltava rodunomaisia, terveitä ja hyväluonteisia koiria.

Huomaathan, että ainoastaan Kennelliittoon pentunsa rekisteröivä kasvattaja on sitoutunut Kennelliiton jalostusohjelmiin ja koirien terveyttä edistäviin rekisteröintivaatimuksiin. Rotukoiran tulisi aina olla rekisteröity, jotta voidaan varmistua, ettei narttua ole esimerkiksi pennutettu liian tiheästi ja liian monta kertaa, ja että pentueen vanhemmille on tehty PEVISA-ohjelmassa määritetyt rodun terveystutkimukset ennen astutusta. Rotukoiran rekisteröimättömyydelle ei ole olemassa hyvää syytä – takana on lähes aina terveysvaatimusten kiertäminen.

Kennelliitto vaikuttaa myös Pohjoismaisen Kennelunionin ja kansainvälisen koiranjalostusliiton FCI:n kautta kansainväliseen yhteisöön tiedon ja taidon lisäämiseksi koiranjalostuksessa. Kansainvälisessä yhteisössä tulee aina toimia niin, että koirien terveys ja hyvinvointi ovat tärkeimpiä päämääriä.

Koiran hyvinvoinnin ja jokapäiväisen terveyden ylläpitoon voit tutustua Hankikoira.fi-sivuilla.

Tutustu tarkemmin
Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

voimassa 1.1.2011 alkaen

Ei enää voimassa.

Päivitetty 1.6.2018