Poikkeuslupaa on anottava hyvissä ajoin

Kuvaaja: 
Jukka Pätynen

Kasvattajalla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus anoa poikkeuslupaa Koirarekisteriohjeen määräyksistä ja rotukohtaisista erityisehdoista.

Muista poikkeusluvista
Lupa on oltava myönnettynä ennen astutusta
Anomusta ei käsitellä ennen kaikkien liitteiden toimittamista
Osa poikkeusluvista korottaa rekisteröintimaksua, tarkista tilanne Koirarekisteriohjeesta

Poikkeusluvat

Lupaa voi anoa vain Koirarekisteriohjeen määrittelemissä tilanteissa ja astutukseen voi ryhtyä vasta luvan myöntämisen jälkeen.

Poikkeuslupaa voi anoa kun

  • haluaa risteyttää rotumuunnoksia tai lähisukuisia rotuja (osalla roduista risteyttäminen ei vaadi poikkeusluvan anomista, voit tarkistaa tilanteen rotukohtaisista erityisehdoista)
  • yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman vaatimuksia
  • narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan

Kennelliitolle jätettävä anomus

Vapaamuotoisessa kirjallisessa ja allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmetä anojan yhteystiedot, suunnitellun pentueen vanhemmat sekä perustelut sille, miksi lupaa anotaan.

Liitteenä tulee olla rotujärjestön lausunto. Rotujärjestö ilmoittaa lausunnossaan joko puoltavansa anomusta tai mikäli se ei puolla anomusta, pitää kielteinen lausunto perustella. PEVISA-ohjelmiin ja risteytyksiin liittyvissä anomuksissa rotujärjestön tulee huomioida erityisesti se, täyttyvätkö rodun jalostuksen tavoiteohjelman terveyteen liittyvät suositukset.

Jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheää penikointia varten, pitää anomukseen liittää myös eläinlääkärin todistus siitä, että narttu voidaan kuntonsa puolesta astuttaa seuraavan kiiman yhteydessä.

Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä runsaasti aikaa, joten tee anomus hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.

PEVISA-ohjelmasta poikkeaminen ulkomaisen uroksen/yhdistelmän osalta

Joillakin roduilla on ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa PEVISA- tai muista rotukohtaisista erityisehdoista poikkeamiseksi. Jos rodulla on poikkeuslupa, voidaan sillä rekisteröidä ulkomaiselle urokselle kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Yleensä urokselta joko puuttuu PEVISA-tutkimus tai sille ei saada Kennelliiton vaatimusten mukaista tutkimustulosta. Pysyvän poikkeusluvan turvin rekisteröitävä yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastainen. Lupa ei siis koske uroksia, joiden oma tulos tai yhdistelmän yhteistulos jää rodun PEVISA-ohjelman raja-arvoa heikommaksi.

Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa. Suomalaisen omistamalla koiralla tulee olla rodulta vaadittavat terveystutkimukset voimassa, ja tutkimukset on tehtävä Suomessa. Tästä voidaan poiketa ainoastaan etukäteen haetulla poikkeusluvalla.

Tiheään pennutukseen liittyviä periaatteellisia linjauksia

  • Kennelliitto huomioi asian käsittelyssä nartun aiempien jälkeläisten ja pentueiden lukumäärän.
  • Lupaa ei myönnetä 8 vuotta täyttäneille nartuille.
Lisää poikkeusluvista Koirarekisteriohjeessa

Ei enää voimassa.

Vuoden 2016 PEVISA-ohjelmat ja muut rotukohtaiset, rekisteröintiin liittyvät erityisehdot (mm. siirrot rotujen välillä, risteytykset).

Lupa koskee 1.1.2016 alkaen korkeintaan kahta pentuetta/uros.