Jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta

Kuvaaja: 
Hannu Huttu

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

JTO vajaalla 200 rodulla
Voimassaoleva JTO 134 rodulla
Tänä vuonna päivitysvaiheessa oleva JTO 32 rodulla

Myös rodun harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa, ja voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta.

Kunkin rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta em. määräysten mukaiseen suuntaan.

Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Yksi tärkeimmistä terveyttä edistävistä jalostustavoitteista on huolehtia rotujen geneettisen vaihtelun säilymisestä. Tähän päästään pitämällä yksittäisten yksilöiden ja sukulinjojen jälkeläismäärät kurissa: koiran elinikäinen jälkeläismäärä ei saisi ylittää viittä prosenttia siitä yksilömäärästä, joka rotuun keskimäärin rekisteröidään 4-5 vuodessa. Tarvittaessa rotujen monimuotoisuutta voidaan lisätä roturisteytysten avulla.

Jalostuksen tavoiteohjelmat ovat luettavissa Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, ja suurin osa ohjelmista on julkaistu myös rotuyhdistyksen nettisivuilla. Täältä löydät lisätietoa ohjelmissa käytettävistä jalostuksen termeistä.

JTO on pakollinen kaikille roduille, joissa viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on yli 50

Rotujärjestöt ja niiden alaiset rotua harrastavat yhdistykset sekä rotuyhdistykset vastaavat omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta. Jokaisen rotujärjestön pitää huolehtia, että sen alaisille roduille laaditaan oma JTO-ohjelmansa. Velvoitteesta on vapautettu vain kaikkein harvinaisimmat rodut.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on laatinut tavoiteohjelmien tekemistä ja käsittelyä helpottaakseen ohjelmille mallirungot (JTO-malli ja kevennetty JTO-malli harvalukuisille roduille). Uusia malleja on alettu soveltaa vuonna 2010. Lisäksi ohjelmien tekemistä helpottamaan on tehty täytettävät word-pohjat. Kennelliiton toimisto neuvoo tarvittaessa yhdistyksiä JTO:n laatimisessa. Yhdistys voi myös halutessaan toimittaa ohjelman Kennelliittoon esilausunnolle.

JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa.  Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on JTO hyväksyttävä rotua harrastavan yhdistyksen yleisessä kokouksessa ennen kuin rotujärjestön yleiskokous voi sen hyväksyä. Rotujärjestön hyväksymä JTO toimitetaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi.

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma on yksi JTO:n työkaluista

Yhtenä rodun JTO:n toteutumisen apuna rotujärjestö voi käyttää Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA). Ohjelmalla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet saadaan hallintaan eivätkä ne pääse runsastumaan. Jalostuksessa tulee välttää yhdistelmiä, joilla olemassa olevan tiedon mukaan on keskimääräistä suurempi riski periyttää hyvinvointia ja elinikää alentavia vikoja ja sairauksia.

Perinnöllisten sairauksien ennaltaehkäisyn lisäksi PEVISA-ohjelman avulla voidaan säilyttää rodun perinnöllistä vaihtelua, jotta saataisiin estettyä haitallisten geenimuotojen kasautuminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

PEVISA-ohjelmassa pentujen vanhemmilta vaaditaan rotujärjestön määrittämät terveystutkimukset tai -lausunnot ennen astutusta. Rotujärjestö voi päättää myös haluaako se, että sairaaksi todetun tai sovitun raja-arvon ylittävän tai alittavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä tai että pentuetta, jonka vanhemmista jompikumpi tai molemmat ovat tuottaneet suositeltavaa enemmän jälkeläisiä kuin rotukohtainen PEVISA-ohjelma hyväksyy, ei rekisteröidä. Ohjelmalla voidaan myös rajoittaa lähisukulaisten keskinäisiä parituksia tai asettaa raja-arvo rekisteröitävän pentueen sukusiitosasteelle.

Rotujärjestöt vastaavat PEVISA-ohjelmien anomisesta roduilleen ja seuraavat ohjelman vaikutuksia. Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain, jos sillä on Kennelliiton hyväksymä JTO. PEVISAn tulee perustua JTO:ssa esitettyihin seikkoihin rodun tilanteesta. PEVISA-ohjelmaan liittymisestä sekä ohjelman sisällöstä päättää rotuyhdistyksen yleiskokous.

Mallirungot ja ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta

Mallirunko suurilukuisille roduille, päivitetty 6.2.2014

Mallirunko roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa, päivitetty 6.2.2014

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Jalostuksen tavoiteohjelman tekemistä helpottava word-pohja suurilukuisille roduille

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Jalostuksen tavoiteohjelman tekemistä helpottava word-pohja harvalukuisille roduille

Voimassa 6.2.2014 alkaen, päivitetty 7.4.2016.