Kennelliitto mukana geenitestien laadunvalvontaprojektissa

Koirien geenitestitarjonta lisääntyy kasvavalla vauhdilla ja samalla alalle syntyy yhä uusia testilaboratorioita. Geenitestien ja laboratorioiden suuri lukumäärä asettaa koiraihmiset ja eläinlääkärit haastavaan tilanteeseen, koska alaan perehtynyttä laajempaa kuluttajaneuvontaa ei ole. Koiranjalostuksen kannalta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää keskittyä vain luotettaviin ja rodulle tarpeellisiin testeihin. Kennelliitto on mukana kansainvälisessä projektissa, jonka tavoitteena on tarjota kuluttajille tietoa geenitestien ja testilaboratorioiden laadusta ja luotettavuudesta.

DNA-tekniikoiden kustannukset ovat laskeneet viime vuosina voimakkaasti, mikä tarkoittaa, että kuka tahansa, jolla on jonkin verran tietoa aiheesta, voi perustaa testilaboratorion vaikkapa keittiöönsä ja alkaa harjoittaa kaupallista geenitestaustoimintaa. Tämä on mahdollista, koska tarvittavat tiedot erilaisia sairauksia aiheuttavista geenivirheistä julkaistaan tieteellisissä, vertaisarvioiduissa julkaisuissa kaikkien nähtäville. Geenitestaus alkaakin olla maailmanlaajuista liiketoimintaa ilman minkäänlaista laadunvalvontaa laboratorioiden kyvyille noudattaa tarvittavia menettelyjä ja tieteellisiä käytäntöjä, jotka taas osaltaan varmistavat saadut geenitestaustulokset.

Geenitestausalalla ei ole kansallisia eikä kansainvälisiä standardeja testien hyväksyntään ja standardointiin eikä myöskään tahoa, joka työskentelisi tämän asian edistämiseksi. Alalla onkin kasvava tarve luotettavalle ja puolueettomalle taholle, joka ohjeistaa kuluttajia testien luotettavuudessa, laboratorioiden laadunvarmistusprosesseissa sekä testien rotukohtaisessa sopivuudessa ja tarpeellisuudessa. Lisäksi tarvitaan neuvontaa testitulosten tulkinnassa ja käytössä.

Kennelliitto on mukana International Partnership for Dogs (IPFD) -yhteisössä, joka käynnistää geenitestiviidakkoa selvittelevän ja neuvontaan tähtäävän projektin. Projektin tarkoituksena on järjestää puolueetonta kuluttajaneuvontaa geenitestien laadun arvioimiseen sekä eri roduissa tarvittavien geenitestien valintaan. Projektin englanninkielinen nimi on Harmonization of Genetic Testing for Dogs.

IPFD:n projektin tavoitteena on luoda avoin geenitesteihin ja -testaukseen liittyvä tietokanta. Tietokantaan kerätään kaupallisten testilaboratorioiden vapaaehtoisesti toimittamaa geenitesteihin liittyvää tietoa. Lisäksi tietokannassa tuodaan esiin testilaboratorioiden osaaminen, laadunvarmistus, toiminta ja resurssit. Tietokannan yhteydessä ylläpidetään asiantuntijapaneelia, joka arvioi geenitestien luotettavuuden ja soveltuvuuden kullekin rodulle. Paneeli myös koordinoi ohjelmaa laboratorioiden standardoiduksi laatutestaukseksi sekä mahdollisesti suorittaa laboratorioiden vertaisarviointia ja -tarkastusta. Projektin tarkoituksena on myös koota olemassa olevia sekä uusia resursseja perinnöllisyysneuvontaan ja koulutukseen, ja luoda pohjaa tulevalle kehitykselle.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kehitetään tietokannan prototyyppi. Sekä prototyyppi että lopullinen tietokanta julkaistaan IPFD:n DogWellNet.com -alustalla. Projektia ohjaa IPFD:n toiminnanjohtaja Brenda Bonnett. Projektin johtajana toimii Aimee Llewellyn-Zaidi. Lisäksi projektia valvoo sidosryhmien edustajista koostuva, IPFD:n asettama ohjausryhmä (ks. projektin kuvaus osoitteessa DogWellNet.com).

IPFD:n projektissa pyritään koordinoimaan ja keräämään yhteen eri maiden asiantuntemusta. Tämä auttaa myös vähentämään eri maissa tehtävää päällekkäistä työtä. Tarkoitus on saattaa yhteen sekä jo käynnissä olevat, että uudet toimet, jotka tähtäävät kuluttajaneuvonnan tarjoamiseen. Mahdollisia yhteistyökumppaneita ja asiasta kiinnostuneita kutsutaan mukaan projektiin. Yhteyttä voi ottaa osoitteilla Brenda.Bonnettatipfdogs.com ja Aimee.Llewellyn-Zaidiatipfdogs.com.

Lisätietoja:

Katariina Mäki
Jalostusasiantuntija, Kennelliitto
katariina.makiatkennelliitto.fi
(09) 8873 0228